Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Dienstverlener: Edwin Smulders Catering
 • Klant: Elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Edwin Smulders Catering.
 • Diensten: Alle cateringdiensten aangeboden door Edwin Smulders Catering.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten, en overeenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant.

3. Offertes en Overeenkomsten

 • Offertes zijn vrijblijvend en 7 dagen geldig.
 • Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke of telefonische bevestiging door de klant.
 • Beschikbaarheid van materiaal en/of personeel wordt pas definitief toegezegd bij een overeenkomst.

4. Uitvoering van de Dienstverlening

 • De Dienstverlener zal de diensten uitvoeren naar beste inzicht en vermogen.

5. Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn.

6. Wijzigingen en Annuleringen

 • Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door de klant te worden doorgegeven.
 • Bij annulering kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht.

7. Aansprakelijkheid

 • De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8. Overmacht

 • In geval van overmacht kan de Dienstverlener de overeenkomst opschorten of ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding.

9. Privacy

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

10. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door de Dienstverlener verstrekte materialen liggen bij de Dienstverlener.

11. Slotbepalingen

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Dienstverlener.