7 dagen per week geopend

U mag alles weer vuil inleveren

We denken met u mee

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Edwin Smulders Catering & Verhuur V.O.F., hierna te noemen: “Edwin Smulders Catering & Verhuur”, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
b. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
c. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.


ARTIKEL 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 30 na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Edwin Smulders Catering & Verhuur verstrekte gegevens binden haar niet.
c. Een overeenkomst komt tot stand indien Edwin Smulders Catering & Verhuur de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst.
a. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Edwin Smulders Catering & Verhuur dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Edwin Smulders Catering & Verhuur te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
b. De administratie van Edwin Smulders Catering & Verhuur strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
c. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Edwin Smulders Catering & Verhuur. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Edwin Smulders Catering & Verhuur de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Edwin Smulders Catering & Verhuur op schadevergoeding.


ARTIKEL 3 Prijzen
a. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
b. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Edwin Smulders Catering & Verhuur van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Edwin Smulders Catering & Verhuur gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.


ARTIKEL 4 Waarborgsom
a. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Edwin Smulders Catering & Verhuur zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
b. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Edwin Smulders Catering & Verhuur is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
c. Edwin Smulders Catering & Verhuur is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.


ARTIKEL 5 Levertijden
a. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Edwin Smulders Catering & Verhuur is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Edwin Smulders Catering & Verhuur schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Edwin Smulders Catering & Verhuur een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Edwin Smulders Catering & Verhuur niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.


ARTIKEL 6 Transport
a. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Edwin Smulders Catering & Verhuur, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
b. Indien Edwin Smulders Catering & Verhuur zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Edwin Smulders Catering & Verhuur het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
c. De goederen dienen op de ophaaldag op de afgesproken tijd gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door Edwin Smulders Catering & Verhuur is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, e.d.
Indien de huurder zelf voor het transport naar Edwin Smulders Catering & Verhuur zal zorgdragen zullen de materialen op de laatste huurdag op de afgesproken tijd bij Edwin Smulders Catering & Verhuur moeten worden aangeleverd.
d. Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport door middel van vrachtwagens te bevorderen.


ARTIKEL 7 Weersinvloeden
a. Edwin Smulders Catering & Verhuur behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Edwin Smulders Catering & Verhuur, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Edwin Smulders Catering & Verhuur reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Edwin Smulders Catering & Verhuur is hierover geen rente verschuldigd.


ARTIKEL 8 Annulering
a. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Edwin Smulders Catering & Verhuur alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:
Het annuleringsbedrag bedraagt 50% van de opdracht exclusief 21% BTW. Dit bedrag betaald u  alleen wanneer u vanaf 2 weken tot 2 dagen voor levering uw opdracht annuleert. Vanaf 48 uur  voor aflevering brengen wij 100% in rekening. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Edwin Smulders Catering & Verhuur gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.


ARTIKEL 9 Verplichtingen van de huurder
a. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
b. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
c. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
d. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edwin Smulders Catering & Verhuur aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
e. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.


ARTIKEL 10 Partygoederen
a. Zodra Edwin Smulders Catering & Verhuur de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Edwin Smulders Catering & Verhuur is bindend.
b. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
c. Het is mogelijk om de partygoederen vuil te retourneren onder de volgende voorwaarden:
· glazen, kommen, koppen dienen uitgeveegd te zijn en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn;
· borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn;
· afval en etensresten dienen zich niet in c.q. op de goederen te bevinden.
Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag voor het afwassen gerekend worden. De toeslag bedraagt 15% van de huursom, met een minimum van € 25,–
d. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
e. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
f. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.


ARTIKEL 11 Tenten
a. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Edwin Smulders Catering & Verhuur mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Edwin Smulders Catering & Verhuur voor eventuele aanspraken van derden.
b. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
c. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
d. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
e. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Edwin Smulders Catering & Verhuur hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Edwin Smulders Catering & Verhuur een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
f. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Edwin Smulders Catering & Verhuur verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder.
g. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Edwin Smulders Catering & Verhuur niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Edwin Smulders Catering & Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
h. Edwin Smulders Catering & Verhuur is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.
i. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
j. De locatie moet vanaf ’s ochtend 08.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
k. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.


ARTIKEL 12 Schade en schadevergoeding
a. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Edwin Smulders Catering & Verhuur.
b. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Edwin Smulders Catering & Verhuur worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Edwin Smulders Catering & Verhuur is voor de huurder bindend.
c. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Edwin Smulders Catering & Verhuur onmiddellijk op de hoogte te brengen.
d. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Edwin Smulders Catering & Verhuur te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Edwin Smulders Catering & Verhuur aan huurder worden terugbetaald. Edwin Smulders Catering & Verhuur is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
e. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
f. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Edwin Smulders Catering & Verhuur dan wel aan de bevindingen van de door Edwin Smulders Catering & Verhuur ingeschakelde expert. Indien Edwin Smulders Catering & Verhuur de schade beneden de € 650,- begroot, zal de expertise door Edwin Smulders Catering & Verhuur zelf worden verricht.
Algemene voorwaarden Edwin Smulders Catering & Verhuur, Zwijndrecht


ARTIKEL 13 Betalingscondities
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Edwin Smulders Catering & Verhuur aangegeven rekeningnummer en in een door Edwin Smulders Catering & Verhuur aangegeven valuta binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Edwin Smulders Catering & Verhuur aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.
b. Edwin Smulders Catering & Verhuur is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.
d. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,– administratiekosten verhoogd.
e. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
f. Edwin Smulders Catering & Verhuur is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Edwin Smulders Catering & Verhuur de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Edwin Smulders Catering & Verhuur het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
g. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
h. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


ARTIKEL 14 Niet-toerekenbare tekortkoming
a. Indien Edwin Smulders Catering & Verhuur door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Edwin Smulders Catering & Verhuur gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
b. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Edwin Smulders Catering & Verhuur afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Edwin Smulders Catering & Verhuur zijn ingeschakeld.


ARTIKEL 15 Aansprakelijkheid
a. Edwin Smulders Catering & Verhuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
b. Edwin Smulders Catering & Verhuur is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
c. Indien Edwin Smulders Catering & Verhuur op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Edwin Smulders Catering & Verhuur niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
d. In die gevallen waarin Edwin Smulders Catering & Verhuur aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
e. De huurder vrijwaart Edwin Smulders Catering & Verhuur tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.


ARTIKEL 16 Conversie
a. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
b. Edwin Smulders Catering & Verhuur en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.


ARTIKEL 17 Geschillen
a. Op alle overeenkomsten welke door Edwin Smulders Catering & Verhuur worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Gorinchem, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
c. Indien Edwin Smulders Catering & Verhuur in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Edwin Smulders Catering & Verhuur verschuldigd.

Hoe werkt het?

Aanbod

Wij verhuren een enorm assortiment aan partyverhuur artikelen. Bij ons kunt u huren voor grote evenementen, maar ook voor kleinere feestjes. Van 1 klapstoel tot compleet ingericht feest.

Bel ons: 078 – 629 0908

> Stuur een bericht

Ze zijn terug!!!

Op veler verzoek

Op veler verzoek zijn onze overheerlijke partypannen weer terug in ons assortiment. De balletjes, kipkluifjes, doner en grote garnalen, ze zijn allemaal weer terug